Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.mobilbazar-brno.cz, od 1.1.2014

 

Kontaktní údaje

Název: Eden mobil s.r.o. 
Sídlo - administrativní adresa: Kšírova 101, 619 00 Brno
IČ: 05661943
Zapsaná: u KS v Brně, oddíl C vložka 97238

Email: info@mobilbazar-brno.cz

Adresa provozovny (adresa pro doručování veškeré korespondence vč. vráceného zboží a případných reklamací):
Eden mobil s.r.o., stánek č.20, Podchod u Hlavního Nádraží, 602 00 Brno
telefon: +420 603100996
email: info@mobilbazar-brno.cz
Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 20.00, So - Ne 9.00 - 18.00

 

1. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu maximálně odpovídají prodávanému zboží. Barvy uvedené na fotografiích přesně neodpovídají reálným barvám z důvodu počítačových úprav a individuálnímu nastavení monitoru. Při objednání přes internetový obchod je nutné s touto korekcí barev počítat.

Zboží je odesláno do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky

Přijímané způsoby platby: 

Hotově: při převzetí zboží na prodejně
dobírka: platba hotově při převzetí zboží od dopravce
platba předem: platba předem na účet, zboží bude odesláno až po přijetí platby

Cena dopravného:

Osobní vyzvednutí, platba hotově: 0Kč
Odeslání českou poštou, platba předem na účet: 100Kč
Odeslání českou poštou, platba dobírkou: 150Kč
 

2. Doručování zboží, dodací lhůty a zálohové platby

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, dle lhůty uvedené u jednotlivého zboží od potvrzení objednávky, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. 
Uvedená dodací lhůta u zboží je dodací lhůta obvyklá. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.


Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen splnit zákazníkem odsouhlasenou dodací lhůtu nebo dodatečně prodlouženou odsouhlasenou dodací lhůtu zákazníkem odeslat zboží (předat k přepravě smluvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční listy, návody či certifikáty jsou zasílány společně se zbožím. V případě opomenutí vložení dokumentů ke zboží odešle prodávající kupujícímu ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Cena a způsob doručení:

Vždy se snažíme zaslat zboží dle specifikace zákazníka, ale vyhrazujeme si právo zvolit způsob přepravy dle aktuálního vytížení jednotlivých druhů přepravy. Prodávající zasílá zboží prostřednictvím České Pošty. V nutném případě si vyhrazuje právo zaslat jiným přepravcem (zákazník bude o této změně včas informován). Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.


Cena dopravného

Cena dopravného je jednotně stanovena na území ČR 100,- Kč a dobírkové 50,- Kč (cena je uvedena vč. DPH).


Osobní odběr

Objednané zboží můžete osobně vyzvednout na prodejně kdykoliv v otevírací době. Cena osobního vyzvednutí 0,- Kč.


UPOZORNĚNÍ:
Před převzetím zboží od dopravce si vždy zásilku prohlédněte, zda-li nenese známky poškození. V případě, že nese zjevné známky poškození či otevření zásilky, zásilku odmítněte převzít a zašlete jej zpět prodávajícímu.
Pokud se rozhodnete poškozenou zásilku převzít, sepište s řidičem přepravní společnosti protokol o poškození zásilky. V případě, že bude zboží v zásilce poškozené, obal zásilky je NUTNÉ uchovat pro následnou reklamaci dopravy. Okamžitě nás informujte o této skutečnosti a zašlete sepsaný protokol o poškození zásilky:

email: info@mobilbazar-brno.cz

telefon: +420 603100996


Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

3. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození a nesmí být posláno na dobírku. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

4. Práva a povinností z vadného plnění – použité zboží

Základní povinností prodávajícího při prodeji věcí použitých je zřetelné upozornění kupujícího na skutečnost, že se jedná o věc použitou. Tato povinnost vyplývá z § 10 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele. Zároveň musí být skutečnost, že se jedná o použité zboží, uvedena v dokladu o zaplacení zboží podle § 16 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele.

 

Na věci použité se zákonná záruka podle § 619 občanského zákoníku nevztahuje. Prodávající neodpovídá za vady věci, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu pouze za vady, které na zboží existují v době přechodu vlastnického práva k věci, na které kupujícího předem neupozornil a které neodpovídají míře používání nebo opotřebení věci. Podle § 616 odst. 4 občanského zákoníku se za takové vady považují všechny vady, které se projeví během 6 měsíců od převzetí věci, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Vada musí být na výrobku již při prodeji, ovšem projevit se může později.  

 

U věcí použitých se odpovědnost prodávajícího vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím - spotřebitelem a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 2168 odst. 3 občanského zákoníku). Projeví-li se vada na výrobku při prodeji použitého zboží do 6 měsíců od prodeje-převzetí výrobku a neprokáže-li se že tato vada vznikla až po převzetí, platí že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí výrobku.

 

Podle § 626 odst. 3 musí kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnit během 24 měsíců ode dne převzetí kupujícím, jinak právo zanikne. Tuto dobu je možné zkrátit na nejméně 12 měsíců, toto zkrácení pak musí být uvedené v dokladu o prodeji věci.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku poklesu kapacity baterie.

 

5. Práva a povinností z vadného plnění – nové zboží

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti výrobku uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

bezplatné odstranění vady opravou;

přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.


Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, email), popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Formuláře na vyřízení reklamace ke stažení zde: Reklamační formulář

 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

9. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

10. Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017. 

 

 


 
GSMEDEN s.r.o. & Eden mobil s.r.o. © 2014-2019 - všechna práva vyhrazena.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodejce povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.